Informatie ANBI

Anbi logo
De Van Engelen Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Van Engelen Stichting ontvangt geen subsidies en bijdragen van de overheid. Voor de financiële basis is de Stichting dan ook afhankelijk van particuliere en zakelijke giften, donaties, legaten, acties en sponsoring. Wij hebben van de Belastingdienst de zgn. ANBI status gekregen. Hierdoor is het  aantrekkelijker gemaakt om donaties te doen. Met ingang van 2014 vraagt de Belastingdienst de volgende gegevens van een ANBI:

 • de naam van de instelling: De Van Engelen Stichting
 • het RSIN/fiscaal nummer: 8514.94.663
 • de contactgegevens: zie hier
 • de doelstelling:
 • 1.   De stichting heeft ten doel:
  a.   mogelijkheden aan te reiken die mensen tijdens en na kanker of een andere levensbedreigende ziekte op mentaal, emotioneel of sociaal gebied versterken;
  b.   informatie en middelen aan te reiken aan professionals op dit vlak of studenten in deze richting waardoor deze zorgverleners beter In staat zijn om kwalitatief hoogwaardige zorg aan de beoogde patiëntengroepen te leveren;
  c.    het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • 2.   Zij tracht dit doel te bereiken door:
  a.    informatie te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor deze doelgroep de vorm van analoge en elektronische informatiedragers;
  b.    informatie voor zorgverleners en leermiddelen voor .studenten te ontwikkelen, onder de aandacht te brengen, te verspreiden en beschikbaar te maken;
  c.    velerlei vormen van reeds bestaande of nog te ontwikkelen zorg op dit gebied te faciliteren, beter bereikbaar te maken en financiële beperkingen hiervoor indien mogelijk weg te nemen;
  d.    het werven van fondsen, accepteren van giften en het aanwenden van dergelijke middelen voor de bovenomschreven doelstellingen en activiteiten;
  e.   het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden af daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • 3.   De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
 • het activiteitenverslag 2013: zie hier
 • het activiteitenverslag 2014: zie hier
 • het activiteitenverslag 2015: zie hier
 • het beleidsplan 2014: zie hier
 • de bestuurssamenstelling: zie hier
 • de namen van de bestuurders: zie hier
 • het beloningsbeleid:
  alle mensen die voor en bij de Stichting werken doen dit op vrijwillige basis
 • een financiële verantwoording:
  financieel jaarverslag 2012: zie hier
  financieel jaarverslag 2013: zie hier
  financieel jaarverslag 2014: zie hier
  financieel jaarverslag 2015: zie hier
  financieel jaarverslag 2016: zie hier
  financieel jaarverslag 2017: zie hier
  financieel jaarverslag 2018: zie hier